Data przyjazdu
Data wyjazdu
Miejscowość
Osób
 

WARUNKI REZERWACJI I POBYTU

Apartamenty serwisu www.apartamentylove.pl - Regulamin wynajmu

 

WYNAJMUJĄCY - Firma Profit, działająca na podstawie umowy z Właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego apartamentem, świadcząca usługi w zakresie obsługi całorocznej oraz organizacji wynajmu tego apartamentu na krótkotrwałe pobyty turystyczne Gościom/Klientom.

Wynajmujący jest przed Gośćmi/Klientami stroną w sprawach usługi wynajmu oraz świadczy we własnym imieniu usługi marketingowe, reklamowe i informacyjne jak również usługi sprzątania i opieki nad powierzonymi lokalami

GOŚĆ/KLIENT - osoba dokonująca rezerwacji i następnie klient firmy Wynajmującego.

Zapoznanie się Klienta/Gościa z poniższymi informacjami, oraz akceptacja ich treści jest niezbędna do realizacji usługi.

 

1. Zasady rezerwacji

a. Aktualna oferta dostępnych do wynajęcia apartamentów znajduje się na stronie internetowej http://apartamentylove.pl

b. Gość/Klient ma możliwość dokonania rezerwacji w dwojaki sposób – poprzez aplikację rezerwacyjną na stronie internetowej lub telefonicznie.

c. Po dokonaniu rezerwacji Gość/Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie warunków rezerwacji.

d. Warunkiem potwierdzenie rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30% oferty cenowej. Wynajmujący udostępnia Gościowi/Klientowi następujące formy płatności:

  • w formie szybkiego przelewu w systemie internetowych płatności Sofort,
  • w formie tradycyjnego przelewu bezpośrednio na konto Wynajmującego.

e. W przypadku dokonania wpłaty formie szybkiego przelewu, Klient/Gość otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty i rezerwacji po przyjęciu zlecenia płatności przez system internetowych płatności Sofort.

f. W przypadku dokonania wpłaty przy pomocy tradycyjnego przelewu bezpośrednio na konto Wynajmującego, potwierdzenie dokonania wpłaty i rezerwacji zostanie przesłane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

g. Wynajmujący nie odpowiada za zakłócenia wynikające z błędów leżących po stronie systemu płatności Sofort.

h. Klient/Gość oświadcza, że wyraża zgodę na przechowanie przez Wynajmującego paragonu z kasy fiskalnej do dnia umówionego przyjazdu.

i. Niedokonanie wpłaty wyznaczonej zaliczki przez Klienta/Gościa w terminie 3 dni roboczych skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji o czym klient zostanie powiadomiony osobną wiadomością mailową na wskazany przez siebie adres.

j. Przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty zaliczki może spowodować anulowanie wstępnej rezerwacji, przy czym jeżeli rezerwacja została anulowana, a Klient/Gość dokonał wpłaty po terminie, zostanie On o tym poinformowany a zaliczka po potrąceniu kosztów operacyjnych w wysokości 60,00 zł. zwrócona w ciągu 7 dni na konto wpłacającego .

k. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient/Gość wpłaci najdalej w dniu przyjazdu gotówką  lub przelewem na konto. Wszelkie zmiany terminu dokonanych rezerwacji są możliwe w miarę istniejących warunków. W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy. Oferowana cena obejmuje wynajem określonego apartamentu w podanym terminie bez względu na liczbę przebywających w nim osób, nie większą oczywiście niż jest to przewidziane dla danego mieszkania.

 

2. Anulowanie rezerwacji

a. W przypadku anulacji rezerwacji wartość wpłaconej zaliczki jest zwracana Klientowi z zastrzeżeniem potrącenia kosztów operacyjnych poniesionych przez firmę "Profit", które wynoszą:

  • w przypadku anulacji powyżej 30 dni przed terminem przyjazdu Gościa - 150,00 zł.
  • w przypadku anulacji powyżej 14 dni przed terminem przyjazdu Gościa - w wysokości wpłaconej zaliczki (30% wartości zlecenia)
  • w przypadku anulacji poniżej 14 dni przed terminem przyjazdu Gościa - w wysokości 60 % wartości zlecenia,
  • w przypadku anulacji rezerwacji 7 dni przed terminem przyjazdu Gościa - zaliczka nie jest zwracana.

b. Możliwość przeprowadzenia anulacji bez ponoszenia przez Gościa obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji gdy Gość wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Gość otrzyma zwrot wpłaconego zadatku.

c. Właściciel obiektu zastrzega prawo anulacji rezerwacji w terminie 7 dni przed terminem przyjazdu Gościa po wcześniejszym kontakcie z Gościem bez ponoszenia kosztów przez Właściciela obiektu, w przypadku wystąpienia sytuacji losowych, awarii systemu, awarii w mieszkaniu, usterek które uniemożliwią przyjęcie gości bądź innych sytuacji które nie zapewnią możliwości zrealizowania rezerwacji.

 

3. Składowe ceny

a. Podana w opisie apartamentu cena jest ceną brutto i obejmuje :

  • Pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za jedną dobę
  • Koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie),
  • Zmianę pościeli i ręczników dla każdego z Gości,
  • Opłatę rezerwacyjną,

b. W przypadku chęci rezerwacji stanowiska postojowego, pobytu wraz ze zwierzętami lub innych usług prezentowanych na stronie internetowej Wynajmującego gość zobowiązany jest zaznaczyć wybraną usługę. Zostanie ona wówczas wliczona w oferowaną cenę.

c. Oferowana cena za dobę nie obejmuje opłaty za przygotowanie apartamentu. Dla pobytów krótszych niż 3 dni opłata ta wynosi jednorazowo 0 zł i jest automatycznie doliczana do ceny wynajmu apartamentu. W przypadku pobytów trwających 3 dni i więcej opłata za przygotowanie apartamentu, zostanie naliczona oraz automatycznie odliczona w formie rabatu w wysokości 0zł.

d. Oferowana cena nie obejmuje opłaty uzdrowiskowej opłacanej każdorazowo przez Klienta/Gościa gotówką w biurze Wynajmującego w dniu przyjazdu. Wysokość opłaty uzdrowiskowej określana jest przez uchwałę Rady Miasta Zakopane.

 

4. Przyjazd i wyjazd gości. Kaucja.

a. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Klienta w apartamencie. W apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00 rano. W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

b. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient.

c. Przyjazd Klienta do apartamentu może nastąpić od godziny 15.00 w pierwszym dniu jego pobytu, natomiast wyjazd w ostatni dzień pobytu do godz. 10.00.

d. W miarę istniejących warunków i po wcześniejszym ustaleniu z Wynajmującym istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu gości.

e. Odbiór kluczy do apartamentu przez Klienta następuje poprzez rezydenta apartamentu po wcześniejszym dokonaniu wszystkich opłat w pierwszym dniu jego pobytu lub w inny sposób ustalony podczas kontaktu z Gościem.

f. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość poboru od Gościa w dniu przyjazdu kaucji w wysokości do 0zł. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona Gościowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag. Za zgubienie kluczy do apartamentu Gość ponosi opłatę w wysokości 150zł.

 

5. Zasady obowiązujące w czasie pobytu gości

a. Przy każdym opisie apartamentu znajdują się wskazania m.in. co do maksymalnej dopuszczalnej ilości osób mogących mieszkać w apartamencie, dopuszczalności przebywania w nim zwierząt. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Każdy z Gości zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego.

b. Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.

c. Jeżeli w trakcie pobytu Gościa dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu, Wynajmujący uprawniony jest dochodzić od Gościa pokrycia strat.

d. Wcześniejszy, nie uzgodniony wyjazd Gościa bez przekazania apartamentu, może spowodować roszczenia ze strony Wynajmującego

e. W czasie pobytu Gość będzie jedynym użytkownikiem apartamentu. Dlatego w normalnym trybie przedstawiciel Wynajmującego przybędzie do apartamentu jedynie na wezwanie i w obecności Gościa.

f. Gość ma możliwość zgłaszania przedstawicielom Wynajmującego wszelkich spraw związanych z pobytem, w tym również ewentualnych szkód i awarii osobiście pod numerem telefonu przekazanym w dniu przyjazdu.

6. Poufność danych osobowych

a. Dane osobowe Klienta/Gościa zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane przez Wynajmującego wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi. Klient/Gość może wyrazić zgodę na przechowanie danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z przepisami ogólnymi.
 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Jacek Raczkowski "Profit" ul. Dolna 3 Łask 98-100
Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl
 
Dane osobowe
Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 
Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
adres e-mail : kontakt@apartamentylove.pl.
 
Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
 
Zobowiązania Administratora
Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 
Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 
Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

 
Zobowiązania Hotres.pl
Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 
Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 
Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 
W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
 
szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
 
ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
 
zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
 
regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 
 
Postanowienia końcowe
Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 
konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 
rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

Do zobaczenia w Naszych Apartamentach!

Zobacz nasze apartamenty

Sprawdź gdzie jesteśmy

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl